החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 13/2021

הבקשה לדחיית מועדי שאלת שאלות הבהרה ובהתאם מועדי ההגשה פתיחת המעטפות, מאושרת כדלהלן:
 
מועד הגשת שאלות והבהרות יידחה מ- 27/07/2021 ל- 29/07/2021 בשעה 12:00 בצהריים.
מועד הגשת ההצעות יידחה מ- 05/08/2021 ל- 12/08/2021 בשעה 10:00 בבוקר.
מועד פתיחת המעטפות יידחה מ- 05/08/2021 ל- 12/08/2021 בשעה 10:30 בבוקר.

 

 

מסמכי המכרז:

 

 

 

  מסמכים א' - ה'
  מסמך ו'
  היתר בניה לבריכת שחיה מקורה
  פורמט ניהול RFI
  פורמט אישור יציקה חדש
  פורמט אישור סגירת תקרה מונמכת חדש
  15109-18 דוח קרקע - תוספת בריכה עדכון פיתוח
  תכנית גידור אתר
  מפרט טכני למכרז
  כתב כמויות
  פרוטוקול הצגת הפרויקט וסיכום סיור קבלנים מיום 19.7.2021 בשעה 09.00
עבור לתוכן העמוד