החברה הכלכלית שוהם בע"מ מכרז פומבי מספר 06/19

הזוכה במכרז: דלררסיז גרי-פלוס בע"מ: 1,060,807 + מע"מ

 

להלן תשובות/ הבהרות לשאלות שהועלו במסגרת מכרז 06/19:

1. תכניות חשמל – מצ"ב תכנית לוח משנה שיש לבצעו במסגרת הפרויקט, לנושא תכניות חשמל בפנים המבנה-
החברה הכלכלית נמצאת בשלבי תכנון סופים לעיצוב פנים מבנה המשרדים,
לאחר עדכון תכנית עיצוב הפנים נוציא תכנית חשמל מעודכנת (במידה וידרשו סעיפים אשר אינם מופיעים בכתב הכמויות החוזי  - המחירים יילקחו ממהדורת דקל לבניה).
2. דו"ח יועץ קרקע
3. פרטי איטום – עפ"י הקיים בתכניות.

 

מסמכי המכרז:

 

מסמכים משפטיים
מפרט טכני
כתב כמויות
תכניות

 

  פרוטוקול סיור קבלנים מתאריך 18.9.2019
עבור לתוכן העמוד