קול קורא להקמת והפעלת מתקני ספורט ופנאי בחודשי הקיץ בשֹהם

המועצה המקומית שֹהם מזמינה את הציבור להציע הצעות להקמת והפעלת מתקני ספורט ופנאי (סופט בול) לנוער בתחומי שהם, בחודשי הקיץ (מאי – ספטמבר) 2018.

המועצה מעוניינת בהפעלת מתקן ספורט ופנאי לבני נוער, בתחומי המועצה בתקופת חדשי הקיץ. לצורך כך, המועצה תעמיד מגרש ציבורי/חניון בגודל של עד 500 מ"ר לשימוש זמני, לחודשי הקיץ.

 

מיקומו של המגרש ייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה, בהתחשב, בין היתר, עם ייעודו התכנוני של המגרש בהתאמה לדרישות ההפעלה באם יתאפשר.

 

על ההצעות להביא בחשבון כי כל עלויות הקמת והפעלת המתקן, ללא יוצא מן הכלל, יוטלו על המציע באופן בלעדי, לרבות עלויות והוצאות עקיפות, כגון אגרות,

הוצאות בגין רישוי, עלויות ביטוח ועוד כיוצא בזה כל עלות והוצאה שתידרש, לשם הקמה והפעלה של המתקן שיוצע.

 

המציע יהיה אחראי בלעדי לקבלת כל היתר ו/או רישיון ו/או אישור נדרש לפי כל דין.

 

המציע יחויב לחתום על התחייבות לשיפוי המועצה בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה בקשר עם הפעילות במגרש וכן להקפיד ערבות בנקאית, בגובה שייקבע על ידי המועצה.

 

במקרה של חברה/תאגיד, תידרש ערבות אישית של מנהלי התאגיד.

 

על ההצעה לכלול פרופיל ובו פרטים מלאים של המציע, בעלי השליטה בו ומנהליו, תחומי עיסוקו וניסיונו בתחום המוצע.

 

על ההצעות לכלול תיאור ופירוט מלא, של המתקן המוצע ודרכי הפעלתו, היקף כוח האדם והעובדים שיועסקו, לרבות אמצעי המחשה, כגון תכניות, תרשימים,

 

צילומים דוגמאות וכיוצא בזה וכן כל מידע טכני ו/או הנדסי, רלבנטי.

 

המציע שהצעתו תיבחר יחתום עם המועצה על חוזה הרשאה לשימוש זמני במגרש, לחודשי הקיץ כמפורט לעיל.

 

הבחירה בין ההצעות תיעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה, בהתאם למידת התאמת המתקן המוצע ואופי הפעילות המוצעת לכוונות ולרצונות של המועצה. המועצה תהיה רשאית להתחשב בהחלטתה גם בפרופיל של המציע.

 

המועצה איננה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.

 

את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה ולשלשל לתיבת המכרזים במשרדי החברה הכלכלית שֹהם, ברחוב האודם 63 שֹהם, בניין המועצה, קומה 3. לא יאוחר מיום א', 04/03/18 בשעה:12:00.

 

שאלות בכל הנוגע לקול קורא זה יש להפנות אל דינה פרומוביץ, מנכ"ל החברה הכלכלית שֹהם, לפקס: 03-9723056, או לדוא"ל: dina@calcalit-shoham.com, לא יאוחר מיום ג' 27/02/18.

עבור לתוכן העמוד