רשות מקרקעי ישראל - מכרז מספר מר/297/2014

רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות"), מזמינה בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ל 49 שנים עם אופציה להארכה לעוד 49 שנים, בגין השטח שפרטיו בעת פרסום המכרז הם כדלהלן:

במכרז זה מוצעים 2 מגרשים  5A  ו- 7A.

הצעתו של המציע יכול שתינתן לגבי מגרש אחד או יותר והכל כמפורט בחוברת המכרז.

מכרז ללא הצגת מחיר מינימום

על המגרשים חלה  תב"ע גז/10/401 ותשריט חלוקה שמספרו תח/10/401 מיום 24.06.2014 , יתר פרטי המכרז יפורסמו בחוברת המכרז.

בנוסף לסכום שיוצע עבור הקרקע ישלם הזוכה במכרז אגרות והיטלי פיתוח לרשות המקומית ולתאגיד המים והביוב בהתאם לחוקי העזר העירוניים.

חוברת המכרז ניתנת להורדה והדפסה ללא תשלום מאתר האינטרנט של הרשות, ניתן גם לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום במשרדי רשות מקרקעי ישראל בנין קריית הממשלה, דרך' מנחם בגין 125 קומה 4 תל אביב.

המבקש להשתתף במכרז ישלם סך של 250 ש"ח  מזומן בלבד (כולל מע"מ) בבנק הדואר לחשבון

מס' 0-24180-0 לפקודת רשות מקרקעי ישראל, או באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט של הרשות כמפורט באתר.

המבקש להשתתף במכרז יכול לקבל את חוברת המכרז במשרדי הרשות, בנין קריית הממשלה, דרך' מנחם בגין 125 קומה 4 תל אביב טלפון *5575, בימים ב' ו-ד' בין השעות 13:00-08:00, החל מיום 29/12/2014 כנגד קבלה מבנק הדואר או כנגד קבלה מודפסת מהאתר או לחילופין להורידה מאתר האינטרנט.

את ההצעה יש להגיש על גבי נספח ב' בצרוף קבלה על התשלום.

לכל הצעה יש לצרף פיקדון בערבות בנקאית בלבד כמפורט במסמכי המכרז. מובהר בזאת כי במידה ותצורף המחאה בנקאית, ההצעה תיפסל.

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא בתאריך 02/03/2015 בשעה 12:00 בצהרים.

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרז בכתובת הרשומה לעיל, ביום ובשעה האמורים מסיבה כלשהיא - לא תדון.

 

עבור לתוכן העמוד